Annapurna Ride For Life (3rd February 2018)

Join the "Annapurna Post Ride For Life" on coming Saturday in Kathmandu. Free registration. Mayors are invited ! We will be given the opportunity to raise "Cycle Lane n Safe Cycling " issues ! ऊपत्यकाका मेयरहरुलाई " क्यान्सर , साईकल र साईकल लेन " को आवाज जोडका साथ ऊठाऊन यस रेलीमा शहभागी भई हाम्रो साईकल लेन अभियान लाई ऊठाऊन सबै साईकल प्रेमीहरु, व्हिलचेयर यात्रीहरु, वातावरणप्रेमीहरु , र ऊपत्यकाको नेपा सभ्यता र शहर प्रेमीहरुलाई एक हुन अाव्हान गर्दछौ ।